当前位置:> 首页 > 论文著作 > 正文
2019年主要论文
作者:胡艳军,等
关键字:2019,论文
论文来源:期刊
发表时间:2019年

1. Yong-Chang Liu, Cheng Xu, Wen-Wen Ren, Yi Ke, Ai-Min Bai, Yan-Jun Hu*, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 2019, DOI: 10.1080/07391102.2019.1683072.

2. Xiaohuan Huang*, Peng Xia, Xu Wang, Yanjun Hu, Applied Surface Science2019, 473, 141–147.

3. Xiao-Yang Fan, Yu-Jiao Liu, Yu-Meng Cai, An-Dong Wang, Yin-Zheng Xia, Yan-Jun Hu, Feng-Lei Jiang, Yi Liu*, Bioorganic & Medicinal Chemistry2019, 27, 760–768.