相关链接
联系方式
  • 通信地址:湖北黄石磁湖路11号
  • 邮编:435002
  • 电话:0714
  • 传真:
  • Email:huyj@hbnu.edu.cn
当前位置:> 首页 > 论文著作 > 正文
2021年主要论文
作者:胡艳军,等
关键字:2021,论文
论文来源:期刊
发表时间:2021年

1. Jing Yang, Sheng-Chao Huang, Yi Wang, Meng-Yuan Ji, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Liquids, 2021, 326, 115296.

2. Yi Ke+, Yong-Chang Liu+, Wen-Wen Ren, Ai-Min Bai, Xiao-Yun Li*, Yan-Jun Hu*Luminescence, 2021, 36(4), 894-903.

3. Ze-Yue Huang, Xiao-Yun Li*, Zi-Heng Wang, Lan-Yi Hu, Xin-Cong Tu, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Liquids, 2021, 343, 117615.

4. Zheng-Qi Su, Miao-Miao Yin*, Zi-Qing Yang, Ao-Hong Hu, Yan-Jun Hu*, Biomacromolecules2021, 22(11), 4738–4747.