相关链接
联系方式
  • 通信地址:湖北黄石磁湖路11号
  • 邮编:435002
  • 电话:0714
  • 传真:
  • Email:huyj@hbnu.edu.cn
当前位置:> 首页 > 论文著作 > 正文
2022年主要论文
作者:胡艳军,等
关键字:2022,论文
论文来源:期刊
发表时间:2022年

1. Ze-Yue Huang, Xiao-Yun Li, Lan-Yi Hu, Ai-Min Bai, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Liquids, 2022, 365, 120084. 

2. Ze-Yue Huang, Zi-Heng Wang, Ya Niu, Guo-Xi Deng, Ai-Min Bai, Xiao-Yun Li*, Yan-Jun Hu*, Bioorganic Chemistry, 2022, 121, 105698.

3. Xiao-Yun Li*, Ze-Yue Huang, Ya Niu, Zi-Heng Wang, Lan-Yi Hu, Ai-Min Bai, Yan-Jun Hu*,  Journal of Molecular Structure, 2022, 1251, 131989.

4. Miao-Miao Yin, Wen-Qi Chen, Yan-Jun Hu, Yi Liu, Feng-Lei Jiang*, Chemical Communications, 2022, 58, 2492–2495.

5. Xiaohuan Huang*, Tiancheng Luo, Chuang Zhang, Junrong Li, Zejin Jia, Xulang Chen, Yanjun Hu, Hong Huang*, Talanta, 2022, 241, 123235.

6. Chuang Zhang, Junrong Li, Xulang Chen*, Yanjun Hu, Xiaohuan Huang*, Dyes and Pigments, 2022, 207, 110666.