当前位置:> 首页 > 论文著作 > 正文
2017年主要论文
作者:胡艳军,等
关键字:2017,论文
论文来源:期刊
发表时间:2017年

1. Cheng-Zhang Yang, Chun-Yan Liang, Di Zhang, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Liquids, 2017, 248, 1–6.

2. Li-Yang Cheng, Wei Xia, Xin Zhang, Ai-Min Bai, Yu Ouyang, Yan-Jun Hu*, Journal of Molecular Liquids, 2017, 248, 168–176.

3. Li-Yang Cheng, Min Fang, Ai-Min Bai, Yu Ouyang, Yan-Jun Hu*, Luminescence, 2017, 32, 873–879.

4. Lu Lin, Sheng-Ting Hu, Yao-Chao Yan, Dun-Jia Wang*, Ling Fan, Yan-Jun Hu, Guo-Dong Yin, Research on Chemical Intermediates, 2017, 43, 283–295.

5. Tao Gao, Huan He, Rong Huang, Mai Zheng, Fang-Fang Wang, Yan-Jun Hu, Feng-Lei Jiang*, Yi Liu*, Dyes and Pigments, 2017, 141, 530–535.

6. Lu Lin, Hua Liu, Dun-Jia Wang*, Yan-Jun Hu, Xian-Hong Wei, Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 2017, 31, 481–489.