Links
Contact info.
  • Address:吉林省长春市前进大街2699号,中国
  • Zip:130012
  • Tel:0431-85168368
  • Fax:+86431851693421
  • Email:wjtian@jlu.edu.cn
Current Location :> Home > News > Text
国家自然科学基金委面上项目—自由申请项目(田文晶,负责人)

有机聚合物光电功能材料载流子的传输机制及迁移率的结构因素研究(2007.1-2009.12)