Links
Contact info.
  • Address:吉林省长春市前进大街2699号,中国
  • Zip:130012
  • Tel:0431-85168368
  • Fax:+86431851693421
  • Email:wjtian@jlu.edu.cn
Current Location :> Home > News > Text
教育部“新世纪优秀人才支持计划” (田文晶,负责人)

有机聚合物材料的光电功能(2007.01-2009.12