Contact Info.
  • Address:haike road
  • Zip:611130
  • Tel:028-66775473
  • Fax:
  • Email:
Current Location :> Home
Profile
      (1) Min Yang, Guo-wei Deng, Tian-wu Hou, Xiao-peng Jia, Ying Wang, Qi-hui Wang, Bing-ke Li, Jia-lei Liu, Xiao-yang Liu, Facile Microwave-Assisted Synthesis of Zn2GeO4: Mn2+, Yb3+ Uniform Nanorods and Near-Infrared Down-Conversion Properties, Optical Materials, 2017, 64: 152-159 (2) Min Yang, Xiao-peng Jia, Bing-ke Li, Guo-wei Deng, Qi-hui Wang, Xiao-yang Liu, One-pot Synthesis of Zn2GeO4 Microspheres and Their Photocatalytic Hydrogen Evolution Properties, Journal of Ino... more..>>
More>>News
More>>Publications
More>>Projects